Namen in cilji

Namen in cilji

Evropsko združenje ” Danube –Networkers for Europe” (DANET) želi spodbujati državljane evropskih držav, da sodelujejo v družbenem in ekonomskem razvoju, tako v domovini, kot tudi drugod, skupaj z državljani drugih evropskih regij. Tako uresničujejo skupne cilje v vsej Evropi. Združenje državljane spodbuja k dejavnemu udejanjanju in nadaljnjemu razvoja Evropske strategije za obdonavsko regijo (EUSDR). DANET, posebej pa spodbuja lokalne, regionalne in transnacionalne dejavnosti in projekte, ki podpirajo razvoj obdonavske regije.

 

Cilji

-Zagotoviti starejšim in mlajšim državljanom Evrope enake možnosti za učenje, ter splošno izobraževanje temelječe na prenosu inovativnih praks in najnovejših znanstvenih dognanj in teorij.

-Omogočiti univerzam in drugim izobraževalnim organizacijam v Evropi, da zagotovijo in izboljšajo dostopnost formalnega in neformalnega izobraževanja za starejše in mlajše generacije

-Zagotoviti temelje strokovnemu nacionalnemu in transnacionalnemu sodelovanju na področju učenja, izobraževanja, družbene vključenosti in medgeneracijskega dialoga.

-Izvajati in razširjati nove načine in inovativne metode učenja, izobraževanja, družbene vključenosti in medgeneracijskega dialoga.

-Spodbujati in podpirati starejše državljane Evrope, zlasti iz dežel Podonavske regije, da v civilni družbi igrajo dejavno vlogo,

-Spodbujati evropsko medkulturno okolje in dialog, posebno v Obdonavski regiji, kot pomemben vir vzajemnega razumevanja in spoštovanja različnih skupin prebivalstva.

– Podpirati starejše , da s svojim znanjem , spretnostmi in kompetencami prispevajo k novim, zlasti skupnim ciljem, družbenim dejavnostim in akcijam, ter tako pripomorejo k reševanju družbenih in ekonomskih problemov.